USCIS

Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) là cơ quan liên bang giám sát hoạt động nhập cư hợp pháp vào Hoa Kỳ. USCIS hoạt động dưới kiểm soát của Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ.

Các dịch vụ do USCIS cung cấp:

  • Quốc tịch (Bao gồm các quy trình liên quan đến Quốc tịch)
  • Nhập cư dành cho thành viên gia đình trực hệ
  • Làm việc tại Hoa Kỳ
  • Xác nhận quyền hợp pháp của cá nhân để làm việc tại Hoa Kỳ (E-Verify)
  • Chương trình nhân đạo
  • Con nuôi
  • Nhập hộ tịch
  • Phả hệ