Chương trình Eb-5 và Đặc khu khuyến khích đầu tư đem lại một số quyền lợi.

Quyền lợi của Chương trình Đầu tư Nhập cư EB-5:

 • Các nhà đầu tư và thành viên gia đình trực hệ dưới 21 tuổi đều có thể nhận được tình trạng cư trú thường trú.
 • KHÔNG CÓ tồn đọng hạn mức. Một số chương trình nhập cư khác có tiếng là có tồn động hạn mức và phải mất hàng năm mới nhận được giấy phép nhập Hoa Kỳ.
 • KHÔNG yêu cầu ngôn ngữ.
 • KHÔNG yêu cầu trình độ học vấn tối thiểu.
 • KHÔNG yêu cầu Kinh nghiệm quản lý và kinh doanh.
 • Vốn đầu tư có thể được trao dưới dạng quà, di sản, sở hữu kinh doanh hoặc các hoạt động hợp pháp khác.
 • Nếu đầu tư vào Khu vực Tạo việc làm Đầu tư, vốn đầu tư yêu cầu tối thiểu giảm còn 800.000 đô la Mỹ.
 • KHÔNG yêu cầu nhà tuyển dụng hoặc thành viên gia đình trực hệ phải bảo lãnh.
 • Không yêu cầu visa Hoa Kỳ để nhập Hoa Kỳ với các trường hợp du lịch quốc tế hoạch kinh doanh.
 • Sinh viên có thể hưởng lợi từ phí giáo dục cấp thấp bằng cách đạt đủ điều kiện để hưởng học phí nhập cư Hoa Kỳ.

Quyền lợi của Đặc khu Khuyến khích Đầu tư:

 • KHÔNG yêu cầu kinh nghiệm quản lý hoặc kinh doanh.
 • Không yêu cầu các nhà đầu tư phải quản lý khoản đầu tư của họ hàng ngày.
 • Không yêu cầu các nhà đầu tư và gia đình của họ phải sống trong địa điểm đầu tư, do đó họ có thể sống tại bất cứ đâu trên Hoa Kỳ.
 • Các nhà đầu tư được tự do theo đuổi nghề nghiệp và/hoặc công ty cá nhân khác.
 • Đặc khu khuyến khích đầu tư có thể nhận các công việc trực tiếp, gián tiếp hoặc bị giảm, do đó nó có thể làm giảm khả năng bị từ chối cư trú thường trú.