KHUYẾN

Thông tin được trình bày trong trang web này được cho là chính xác, nhưng không được bảo hành. Các dự án được mô tả và miêu tả ở đây được dựa trên kế hoạch phát triển hiện nay, mà có thể thay đổi mà không cần thông báo. Không có đề nghị để bán bất kỳ chứng khoán hay bất động sản được thực hiện bởi trang web này. Các thông tin trong tài liệu này không phải là một bản chào hàng hay sự nài khẩn mua quan tâm đến bất kỳ đầu tư hoặc cho việc cung cấp bất kỳ quản lý đầu tư hoặc các dịch vụ tư vấn. M & Trung Tâm Vùng D, LLC, không cung cấp hoặc có ý định chào bán chứng khoán. Bất kỳ lời chào hàng hay sẽ do nhà phát hành của những chứng khoán và / hoặc liên kết được cấp phép môi giới đại lý theo quy định miễn trừ yêu cầu đăng ký được quy định trong pháp luật chứng khoán và chỉ được thực hiện bằng các phương tiện giao vật tư cung cấp tin bí mật liên quan đến khoản đầu tư đặc biệt các nhà đầu tư đủ điều kiện trong những khu vực pháp mà pháp luật cho phép. Trang web này là một bản tóm tắt chỉ các vấn đề quan trọng nhất liên quan đến khu vực Trung tâm M & D, LLC, và không có ý định sẽ được sử dụng để xem xét bạn trong việc đưa ra quyết định đầu tư. Các nhà đầu tư tiềm năng nên chỉ dựa vào các thông tin chi tiết được cung cấp trong tài liệu cung cấp cho các khoản đầu tư cụ thể, và lưu ý các yếu tố nguy cơ được mô tả trong đó.